MB “ENERGIJOS BALANSAS”
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS TEIKTI

I.
BENDROJI DALIS

1.     MB „Energijos Balansas“, kodas 304229946, veikianti adresu – Naujoji g 50, Alytus, yra privati asmens sveikatos priežiūros įstaiga teikianti ambulatorines mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2.     MB „Energijos Balansas“ veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, medicinos standartais (medicinos, higienos normomis) bei įmonės nuostatais.

3.     Klientų kreipimosi į MB “Energijos Balansas” tvarką be šių Taisyklių reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

4.     Šių taisyklių privalo laikytis visi MB “Energijos Balansas” darbuotojai ir klientai.

5.     Pažeidusiems galiojančias taisykles, atsižvelgus į pažeidimų pobūdį, gali būti taikomos drausminės ar kitokio pobūdžio priemonės pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

II.
KLIENTŲ KREIPIMOSI Į MB “ENERGIJOS BALANSAS” TVARKA

1.     Klientai, norintys gauti paslaugas, kreipiasi telefonu, numeriu: +370 652 71164, elektroniu paštu, adresu: info@energijosbalansas.lt arba atvyksta į įstaigą adresu: Naujoji g. 50, Alytus.

2.     Apsisprendę gauti MB “Energijos Balansas” paslaugas, klientai nurodo vardą, pavardę ir kontaktinį telefoną.

3.     Užsiregistravę klientai privalo atvykti paskirtu laiku. Jei klientai pavėluoja į priėmimą 15min, priėmimas nėra užtikrinamas.

4.     Negalintys atvykti sutartu laiku, privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paskirto laiko pradžios) pranešti telefonu ir pageidaujant susitarti dėl kito priėmimo laiko;

5.     Laikoma, kad savanoriškai atvykę klientai yra informuoti ir sutinka, kad MB “Energijos Balansas” specialistas atliktų sveikatos priežiūros paslaugas.

6.     Asmenys iki 16 metų privalo būti lydimi tėvų ar globėjų.

7.     Specialistui susirgus ir/ar nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo klientus, pastarieji apie tai informuojami telefonu.

III.
NEMOKAMŲ, MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

1.     Valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) nėra teikiamos.

2.     Būtinoji medicinos pagalba (pirmoji) teikiama darbo valandomis kiekvienam besikreipiančiam, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Būtinosios medicinos pagalbos tvarką bei mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 patvirtinta „Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas”. Būtinoji pagalba teikiama MB “Energijos Balansas” dirbančio personalo kompetencijos ribose.

3.     Klientams mokamai teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra ir asortimentas yra teikiama MB “Energijos Balansas” patalpose ir interneto svetainėje.

4.     Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti dirbančiam specialistui.

5.     Už suteiktas paslaugas klientai privalo sumokėti patys. Už paslaugas klientas sumoka MB “Energijos Balansas” patalpose, įmonės darbo valandomis. Visais atvejais sumokėjus už mokamas paslaugas, mokėtojui atiduodamas nustatytos formos pinigų apmokejimo kvitas. Klientas turi teisę mokėti pavedimu į MB “Energijos Balansas” verslo sąskaitą arba grynaisias pinigais.

IV.
MB “ENERGIJOS BALANSAS” DARBO LAIKAS

MB “Energijos Balansas” darbo laikas:
pirmadieniais – šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 19.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis nedirba.

MB “Energijos Balansas” administracijos darbo laikas:

pirmadieniais – šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 19.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis nedirba.

V.
KLIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1.     Klientų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas bei šios taisyklės.

2.     Klientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

3.     Klientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato Sveikatos apsaugos ministras.

4.     Klientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.

5.     Klientas turi teisę gauti informaciją apie MB “Energijos Balansas” teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija teikiama MB “Energijos Balansas” patalpose ir interneto svetainėje.

6.     Klientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesines kvalifikacijas.

7.     Netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su sveikatos priežiūros paslauga, specialistas pagrįstu paciento prašymu per 15 (penkiolika) darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir kliento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia įmonės vadovas.

8.     Informacija apie kliento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su kliento sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina sveikatos priežiūros paslaugai suteikti.

9.     Apie sužalotus klientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, MB “Energijos Balansas” darbuotojai nedelsdami praneša teisėsaugos institucijoms.

10.  Klientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

11.  Klientas privalo susipažinti su MB “Energijos Balansas” vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais nustatytais dokumentais, kurie yra viešai prieinami MB “Energijos Balansas” interneto svetainėje ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

12.  Klientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti ir bendradarbiauti su MB “Energijos Balansas” specialistais.

13.  Klientas privalo vykdyti specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Klientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

14.  Klientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais MB “Energijos Balansas” specialistais ir kitais klientais.

15.  Klientui draudžiama elgtis neatsargiai bei kelti grėsmę savo ir aplinkinių atžvilgiu. Klientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų klientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus kliento gyvybei.

16.  Klientui draudžiama MB “Energijos Balansas” teritorijoje turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą.

17.  Klientui ar lankytojui draudžiama savavališkai įeiti ar lankytis MB “Energijos Balansas” tarnybinėse patalpose.

18.  Klientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas specialistus tvarkos.

19.  Klientas privalo laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir laikytis asmens higienos MB “Energijos Balansas” patalpose.

20.  Klientas privalo tausoti MB “Energijos Balansas” turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21.  Apie pasikeitusius kontaktinius duomenis klientas turi informuoti MB “Energijos Balansas” specialistą.

22.  Pirmą kartą apsilankantis klientas turi užpildyti kliento apklausos formą, suteikdamas teisingą informaciją įskaitant pilną vardą, pavardę ir gimimo datą, informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, alergijas ir pan.

23.  Klientas MB “Energijos Balansas” specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją apie sveikatos būklės pasikeitimą sveikatos priežiūros paslaugos teikimo metu.

VI.
BENDROSIOS VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

1.     MB “Energijos Balansas” darbas organizuojamas darbo taisyklių nustatyta tvarka, Vidaus darbo taisyklėse numatyta bendra darbuotojų vidaus tvarka, darbo organizavimas, darbo saugos klausimai bei kitos nuostatos. Darbuotojai privalo laikytis šių įmonės vadovo patvirtintų įsakymų ir tasyklių:
·       DARBUOTOJŲ INFEKCIJŲ PROFILAKTIKOS TAISYKLĖS
·       APLINKOS PAVIRŠIŲ VALYMO IR DEZINFEKCIJOS TAISYKLĖS
·       SKALBINIŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
·       RANKŲ HIGIENA
1.     MB “Energijos Balansas” patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.

2.     MB “Energijos Balansas” darbuotojams draudžiama būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

3.     MB “Energijos Balansas” darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su klientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą.

4.     MB “Energijos Balansas” darbuotojai privalo vėdinti patalpą prieš ir po kliento apsilankymo.

5.     MB “Energijos Balansas” darbuotojai privalo užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

6.     Visuomenės informavimo priemonių atstovai norintys filmuoti ir/ar fotografuoti MB “Energijos Balansas” patalpose privalo tai suderinti su MB “Energijos Balansas” vadovu. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su klientu ar jį filmuoti ir/ar fotografuoti MB “Energijos Balansas” ar jos teritorijoje gali tik raštu informavę MB “Energijos Balansas” vadovą bei gavę to kliento sutikimą.

VII.
GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP KLIENTŲ IR ĮSTAIGOS SPRENDIMO TVARKA

1.     Kilus ginčui ar konfliktui tarp kliento ir MB “Energijos Balansas” darbuotojo, klientas gali kreiptis į įstaigos vadovą ir žodžiu prašyti išspręsti susiklosčiusią situaciją.

2.     Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip kliento, teisės, klientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į MB “Energijos Balansas” vadovą, laikydamasis Klientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyto klientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų. MB “Energijos Balansas” vadovas ar jo įgaliotas asmuo per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų išnagrinėja kreipimąsi ir raštu praneša klientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.

3.     Jeigu kliento netenkina MB “Energijos Balansas” vadovo atsakymas ar sprendimas, klientas turi teisę kreiptis į kitas valstybines institucijas arba į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

4.     Kliento skundas registruojamas administracijoje, prašymų, skundų ir pareiškimų registravimo žurnale ir tiriamas.

5.     Anoniminiai skundai nėra nagrinėjami.

VIII.
INFORMACIJOS KLIENTO IR /AR JO ATSTOVAMS TEIKIMO TVARKA

1.     Informacija apie kliento sveikatos būklę ir teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas klientui ar kitiems asmenims telefonu neteikiama.

2.     Klientas, turi teisę gauti informaciją apie įstaigoje taikomus sveikatos priežiūros būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos kliento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomos sveikatos priežiūros paslaugos, taip pat apie padarinius to atsisakius. Šią informaciją klientui specialistas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicininius terminus.

3.     Klientas, ar jo atstovai, prisijungę prie ESPBI portalo adresu https://www.esveikata.lt turi teisę susipažinti su jam teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir jų aprašymais.

4.     Visa informacija apie kliento būklę ir jam teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, gali būti suteikta kitiems asmenims tik gavus raštišką kliento (jo atstovo) sutikimą.

5.     Teisę gauti informaciją apie kliento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje ir jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie klientą po kliento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

6.     Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį kliento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai klientas yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus.

7.     Klientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

8.     Kai klientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama kliento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina kliento interesams apsaugoti.

9.     Be kliento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie klientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis.

IX.
ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO,   IŠDAVIMO KLIENTAMS, KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

1.     Klientų apklausos formos, yra MB “Energijos Balansas” dokumentai ir yra saugomi MB “Energijos Balansas” patalpose. Ši informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.

2.     Klientų apklausos formų kopijos (ar nuorašai) klientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami MB “Energijos Balansas” lėšomis. Klientams ar jų atstovams piktnaudžiaujant šia teise, MB “Energijos Balansas” administracija turi teisę imti mokestį už papildomų kopijų padarymą.

3.     Sveikatos priežiūros specialistas prisijungęs prie ESPBI IS (Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė Sistema) E. sveikatos portalo https://www.esveikata.lt pateikia informaciją apie suteiktas sveikatinimo paslaugas pagal SAM patvirtintas formas ir pacientų ESI saugomus duomenis.

4.     Klientai prisijungę prie ESPBI IS E. sveikatos portalo adresu https://www.esveikata.lt turi teisę susipažinti su jiems suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir jų aprašymais.

X.
KLIENTŲ TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PINIGŲ AR KITŲ VERTINGŲ DAIKTŲ REGISTRAVIMO
IR SAUGOJIMO TVARKA

1.     Už kliento brangius  daiktus bei pinigus MB “Energijos Balansas” personalas neatsako.

2.     MB “Energijos Balansas” administracija rekomenduoja einat į procedūras nesinešti su savimi dirbinių iš brangiųjų metalų, didelių pingų sumų ir kitų vertingų daiktų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.     Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos visiems MB “Energijos Balansas” darbuotojams ir klientams.

2.     Už visas pasekmes, patirtas nesilaikant specialistų nurodymų, instrukcijų, šių Taisyklių ar LR įstatymų, LR SAM įsakymų, klientas atsako pats.

Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai, klientai su jomis susipažįsta interneto svetainėje.